İngilizce Dil Eğitim Platformu.
Advertisement-firatboyan.com
Beğendiğiniz içerikleri facebook twitter veya g+1 üzerinden paylaşarak konuların daha fazla kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz.


category 12.09.2015 category 0 Yorum

Passive Voice in English- (İngilizcede Edilgen Yapı)

Bilindiği gibi özne; cümlede yüklemi yapan, nesne ise bu olaydan etkilenen durumdadır. En temel ve en yaygın kullanım alanına sahip bu cümlelere Türkçe dilbilgisi içinde “Etken” cümleler denir. Ekten cümlelerde özne eylemi direkt yapar.

Tom Beni Davet etmedi.
Karısı çok seviyordu.
Odasını her akşam temizliyorum.
Bu diziyi her gün binlerce kişi izliyor.

Yukarıdaki tüm cümlelerin “etken” mastarlardan türediği asla unutulmamalıdır.
Çağırmak, davet etmek, sevmek, temizlemek, izlemek…
Etken cümlelerin tam aksine, özne cümle içinde olayı yapan değil de, bir nesne gibi olaydan direkt etkilenen yapıda olursa “edilgen” cümle modeli çıkar. Artık cümle içinde özne, bir başka varlık tarafından yönlendirilmektedir. Çoğu kez cümleye açıklama olarak “…tarafından” ibaresi eklenir.

Edilgen cümlelerde özneye eylem, birisi ya da bir şey tarafından yaptırılır.
Türkçede; davet etmek, sevmek, temizlemek, izlemek gibi mastarları edilgen hale getirmek için fiilin kökü ile mastar eki arasına “-il, -ıl, -n” gibi ekleri koyarsak, o fiil edilgen hale getirilir. Çağırılmak, davet edilmek, sevilmek, temizlenmek, izlenmek…

Passive Voice cümleleri kurulum formülü;
passive-voice

-O kapıyı açıyor. (He opens the door.)
Burada kapı(the door) nesnedir.
Bu nesneyi edilgen cümlenin öznesi yapacak olursak ortaya;
passive-voice

yapısı çıkar ve görüldüğü gibi “kapı(the door)” özne görevi üstlenir. Yani eylemden direkt etkilenir.

Eylemi özne direkt yaparsa “etken”. Eylem özneye direkt yapılırsa “edilgen” yapı oluşur

TENS YAPILARINA GÖRE GENEL FORMÜL:

 

TENSES

ACTIVE(Etgen Çatı)

PASSIVE(Edilgen Çatı)

SIMPLE PRESENT

S+V(1)-(s)(es)

O+am-is-are+V(3)-(ed)

SIMPLE PAST

S+V(2)-(ed)

O+was-were+V(3)-(ed)

PRESENT CONTINUOUS

S+am-is-are+V(ing)

O+am-is-are+BEING+V(3)-(ed)

PAST CONTINUOUS

S+was-were+V(ing)

O+was-were+BEING+V(3)-(ed)

PRESENT PERFECT

S+have-has+V(3)-(ed)

O+have-has+BEEN+V(3)-(ed)

PRESENT PERFECT CONTINIOUS

S+have-has+BEEN+V(ing)

O+have-has+BEEN+BEING+V(3)(ed)

PAST PERFECT

S+had+V(3)(ed)

O+had+BEEN+V(3)(ed)

FUTURE PERFECT

S+will+have+V(3)(ed)

O+will+have+BEEN+V(ed)(3)

MODALS

S+CAN-COULD-WILL-MAY-SHOULD..+V(1)

O+CAN-COULD-WILL-MAY-SHOULD..+BE+V(ed)(3)

Passive Voice’un Kullanım Alanları:

Önemli Not: Etken bir cümlenin nesnesi alınıp, edilgen bir cümlenin öznesi yapıldığından, geçişsiz fiiller edilgen yapılamazlar.
Örneğin, gelmek, gitmek fiilleri “gelinmek, gidilmek” şeklinde oluşturulamazlar ve gramer açısından doğru olmaz!

a) Eylemi yapan şahıs değil, eylemden etkilenen nesne önemli ise,
b) Eylemi yapan kişi bilinmiyorsa ya da biliniyor ama söylenmesi gereksizse.
e.g: The window was broken (cam kırıldı)
(Bu cümlede camı kimin kırdığının önemi yoktur. Anlatılmak istenen sadece camın kırılmış olmasıdır.)

b) Resmi uyarı veya anonslarda pasif kullanılır.
e.g: Passengers are requested to fasten their seat belts.
(Yolcuların koltuk kemerlerini bağlamaları talep edilir(gerekir)

c) Bilimsel içerikli yazılarda edilgen(passive voice) cümleler nispeten fazlaca kullanılır. Bunun nedeni, makale veya incelemelerin öznellikten uzak, objektif olması gereğidir. Etken(Active voice) cümlelerde özne kullanıldığından, yani şahıslardan bahsedildiğinden afakilik ortaya çıkabilir. Edilgen(Passive voice) cümleler bilimselliğin şartı olan tarafsızlık yönünden daha uygundur. Buna rağmen, bilimsel yazılarda dahi çok fazla ve uzun edilgen(Passive voice) cümlelerden kaçınılması tavsiye edilir.

d) Gazete başlıkları ve reklamlarda edilgen(Passive voice) kullanılır.

Özne ve Nesnesi Şahıs Zamiri İse

passive-voice
Etken fiilli bir cümle edilgen hale getirilirken, özne veya nesnesi şahıs zamiri ise gerekli değişiklik yapılır. Örneğin (I) ise, edilgen cümle (by me: benim tarafımdan) şekline girer.

Examples:
- His friends saw him at the party.
He was seen at the party.
- The police arrested them> at the cafe.
They were arrested at the cafe.
- I took her to the school by car.
She was taken to school by car. (Bu cümlede “by”, ‘ile’ anlamında bir preposition’dır.)

İki Nesnesi Olan Cümlelerde Edilgen (Passive) hale nasıl Dönülür ?
Bazı cümlelerde; biri dolaysız nesne (direct object), diğeri dolaylı nesne (indirect object) olmak üzere iki nesne bulunur. Bu tür cümlelerde nesnelerden biri özne yapılmak suretiyle iki farklı türde passive cümle kurgulanabilir.

- I gave him a pencil = Ona bir kalem verdim.
Cümlesinde dolaysız nesne (direct object) = Pencil = Kalemdir,
dolaylı nesne (indirect object) ise him= ona’dır.

Bu durumda iki farklı şekilde edilgen (Passive) yapılabilir. İkisinin de anlamı aynıdır. Peki bu ikisinin arasında hangisini tercih etmeliyiz? Diye sorarsanız, yanıtı şöyle;

Şayet kişiye önem veriyorsanız
- He was given a pencil (by me). = Ona (benim tarafımdan) bir kalem verildi.
(Burada kişi ön plana alınmış, vurgulanmıştır.)
Cümlede geçen eşyaya önem verirseniz
- A pencil was given to him (by me). = Ona (benim tarafımda) bir kalem verildi.
(Anlam değişmez ama; kalem ön plana alınmış, vurgulanmıştır.)

ATTENTION: Edilgen(passive voice) cümlede yalın nesne başa(özne konumuna) alınırsa, etken(active) cümleden farklı olarak dolaylı nesneden önce “to” ya da “for” yazılır.

Soru Cümleleri ile edilgen - Passive yapma
Soru cümleleri edilgen(passive voice) yapılırken, etken(active) cümlenin yardımcı fiili dikkate alınarak, soru formu bozulmadan cümleler edilgen yapıya çevrilir.

-Did you buy a magazine yesterday ?
Was a magazine bought yesterday? (Dün dergi alındı mı?)

-Had the children picked up the litters?
Had the litters been picked up (by the children)? (Çöpler toplanmış mıydı?)

Eğer cümle “Wh-Soru Kelimesi" ile başlıyorsa, edilgen(passive) cümleye yine bu kelimeyle başlanır ve soru formu korunarak cümle tamamnanır.

-Which fruit do you like most?
Which fruit is liked most?
(Hangi meyve en çok sevilir?)

- How were they cutting the cloth so fast?
-How was the cloth being cut so fast?
(Kumaş nasıl bu kadar hızlı kesiliyordu?)


What” kelimesi cümlede nesneyi sorduğu için, bu cümlelerde nesne bulunmaz. Ama cümleler sanki nesneye sahipmiş gibi edilgen(passive) yapılır. Tekil yardımcı yüklemle kullanılır.

-What will you buy for her birthday?
What will be bought for her birthday? (Doğum gününe ne alınacak?)
-What were you doing last night? (Dün gece ne yapıyordun?)
What was being done last night? (Dün gece ne yapılıyordu?);


Who” kelimesi cümlede hem özneyi, hem de nesneyi sorabilir. Eğer who; özneyi soruyorsa, o cümle edilgen(passive) yapılırken cümlenin sonuna mutlaka by” phrase eklenmelidir.

-Who buys all those cookies? (Özneyi soruyor.)
(Who are all those cookies bought by?) (Tüm bu kurabiyeler kim tarafından satın alınıyor?)
-Who did you see in the cinema? (Nesneyi soruyor)
(Who was seen in the cinema by?) (Sinemada)kim görüldü?

OTHER USE OF THE PASSIVE (EDİLGEN ÇATININ DİĞER KULLANIM YAPILARI)

1- The passive as state (Durum belirtme)
Varlıkların içinde bulundukları durum ve şartları belirten yapıdır.
Önemli not: İngilizcede bazı edilgen fiil biçimlerinin hangisinin dinamik bir eylem, hangisinin bu yapıda olduğu gibi, statik bir durum belirttiği, yalnız şekillerine bakılarak anlaşılmaz.

Şöyle ki:
- The country was divided into two.
- Why are they stored in the cave?

İki ayrı durumda iki ayrı şeyi ifade edebilir:
A) DİNAMİK bir eylem:
* Ülke ikiye bölündü. (böldüler)
* Onlar neden mağraya depolanıyor? (depoluyorlar)

B) STATİK bir eylem:
* Ülke ikiye bölünmüş vaziyette idi.
* Onlar neden mağraya depolu?

Examples:
Edilgen çatılı cümlelerin Statik yapıdaki anlamlarına göz atalım.
- Banks and shops are closed on Sundays.
(Banka ve dükkanlar pazarları kapalıdır.)
- The Koran is written in Arabic.
(Kuran-ı Kerim Arapça yazılıdır.)
- His sister is married to a banker.
(Kız kardeşi bir bankacı ile evli.)
- Turkey is divded in to 7 regions.
(Türkiye 7 bölgeye ayrılmıştır.)

2- Notification and announcement (Bildiri ve ilan)
Günlük hayatımızda önemli bir yer tutan resmi ve özel, sözlü veya yazılı bildiriler, anlam bakımından, çoğu zaman edilgen biçimde olur.
Bu gibi ifadelerde en fazla kullanılan fiiller şunlardır:
allow, advise, ask, authorize, encourage, expect, entitle, forbid, instruct, invite, order, permit, prohibit, recommend, request, urge, warn

Örnek Kalıp: Passangers are prohibited from using deck A.
(Yolcuların A güvertesini kullanmaları yasaktır.)

Examples:
- Visitors are not allowed beyond this point. (Ziyaretçilerin bu noktayı geçmeleri yasaktır.)
- Smoking strictly prohibited.
(Sigara içmek kesinlikle yasaktır.)
- Students are forbidden to use the front door.
(Öğrencilerin ön kapıyı kullanmaları yasaktır.)
- No one will be allowed to leave the hotel.
(Kimsenin oteli terk etmesine izn verilmeyecektir.)
- The public is requested not to go too close to the cages.
(Kafeslere çok fazla yaklaşılmaması rica olunur.)
- Not to be taken orally.
(Ağızdan alınmaz.)
- Not to be used after 2020.
(2020'den sonra kullanılmaz.)
- Lodgers are not permitted to receive visitors in their rooms.
(Pansiyon sakinlerinin odalarına ziyaretçi almaları yasaktır.)

3- Describing (Tanıtma)
Bir şeyin tanımı veya neden oluştuğu ve yapılış şekilleri hakkında bilgi vermek için genellikle edilgen şekilli birkaç ifadeden faydalanılır.
Bu gibi ifadeler şunlardır:
be mad of/from: -den yapılmıştır.
be covered with: ile kaplı(örtülü) olmak
be made up from: -den oluşmak
be composed of: -den ibaret olmak
be designed for: için düşünülmüş olmak
be produced from: -den üretilmek
be obained from: -den elde edilmek
be beased on: dayandırmak
be used for: -de kullanılmak
be shaped like: şeklinde olmak
be dressed in: bürünmek
be used as: olarak kullanılmak

Examples:
-It was shaped like an egg.
(Yumurta şekşindeydi)

4- The noun as complement (Tamamlayıcı olarak ismin kullanılışı)
Etken fiillerde olduğu gibi, edilgen fiillerle kurulan cümlelerde de eksik kalan kısmın tamamlanması gerekebilir.
Bu yapıda, fiilin anlamını tamamlayan unsur, bir (noun) isimdir.

Örnek Kalıp:
He was elected president for the third time.

Examples:
-It was cut into three parts.
(Üç parça olark kesildi.)
- He cannot be chosen the man of the year.
(Yılın adamı olarak seçilemez.)
- They are treated as slaves.
(Köle muamelesi görüyorlar.)
- It was accepted as a guarantee.
(Garanti olarak kabul edilmedi.)
-It will be interpreted as a challange.
(Meydan okuma olarak yorumlanacaktır.)

4- The adjective as complement (Tamamlayıcı olarak sıfatın kullanılışı)
Bu yapı, The noun as complement yapısının değişik bir şeklidir ve hemen hemen aynı fiillerle kurulur.
Araşarındaki fark, cümlelerde bulunan anlam farklılığının bir sıfatla tamamlanmasıdır.

Örnek Kalıp: He was declared insane.
(Deli olduğuna hükmedildi.)

Examples:
- Your brother is thought incapable of anything. (Kardeşinin hiçbir şeyi beceremediği düşünülüyor.)
- The strike was declared illegal.
(Grev kanunsuz ilan edildi.)
- All roads were reported dangerous.
(Tüm yolların tehlikeli olduğu bildirildi.)
- You will be held responsible.
(Seni sorumlu tutacaklar.)
- The agreement has been kept secret for 50 years.
(Anlaşma 50 yıldan veri gizli tutulmuş.)

4- be infinitive phrase as complement (be mastar grubunun tamlayıcı olarak kullanılışı)
The adjective as complement(Tamlayıcı olarak sıfatın kullanılışı) yapısının değişik bir ifade şeklidir. Bu yapıda, cümlede bulunan anlam eksikliği be fiili ile tamamlanmaktadır.

Örnek Kalıp:
He is said to be very rich.
(Çok zengin olduğu söyleniyor.)

Konu Başlıkları: passive voice konu anlatımı, passive voice, passive sentences, active passive voice, passive, passive voice cümle kurma nasıl yapılır?, passive voice ile cümle kurma
 


comment YORUMLAR

Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

Bu makaleye henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu sen yap.

HAKKIMDA

info hepingilizce.com, 2014 yılı başında yayına girmiş olup, sizlerden gelen destek ile de her geçen gün daha da gelişmektedir.
Tek başıma hazırlamış olduğum bu İngilizce eğitim sitesi; tüm seviyeden onlarca üniteden oluşup, dersler en temel İngilizce konularından başlayarak, ileri seviyeye kadar olan İngilizce konuların hemen hemen hepsini kapsamaktadır. İngilizce konuların anlatımlarını sadece ve sadece ben yapmaktayım. Yani İngilizce ders ve konu anlatımları tamamen özgündür.İnternet ortamında İngilizce eğitim içerikleri sağlayan web sitelerinin neredeyse %90'ı, içeriklerini birbirlerinden ÇALARAK yayınlamaktadırlar. Başka sitelerdeki içerikler bu sitede asla barındırılmaz.
İngilizce Dersler, öğrenenlerin sıfırdan başlayacağı şekilde hazırlanmış olup İngilizceyi hiç bilmeyen biri bile kendi başına oturup kolayca İngilizce konularını anlayıp pekiştirebilir.

Devamı »

İLETİŞİM

iletişim Taleplerinizi iletişim formu aracılığıyla direkt olarak bana iletebilirsiniz.
İletilerinize cevap verebilmem için mutlaka gerçeli bir e-posta adresi girin. Gönderdiğiniz iletiler en kısa sürede cevaplanacaktır. Girdiğiniz bilgiler asla üçüncü taraflarla paylaşılmaz. İletilerinizi iletişim formu aracılığı ile direkt olarak iletebileceğiniz gibi, kendi e-posta sunucunuzu kullanarak da mail adresime iletebilirsiniz.

İletişim Formu »
© 2020 - hepingilizce.com | Tüm hakları saklıdır.