İngilizce Dil Eğitim Platformu.
Advertisement-firatboyan.com
Beğendiğiniz içerikleri facebook twitter veya g+1 üzerinden paylaşarak konuların daha fazla kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz.


category 14.02.2016 category 1 Yorum

Relative Clauses- Defining&Non-Defining Relative Clauses

relative clauses- defining & Non-defining relative clauses

INTRODUCTION TO THE RELATIVE CLAUSE AND THE RELATIVE PRONOUN
(İLGİ CÜMLECİĞİ VE İLGİ ZAMİRİ KONUSUNDA GİRİŞ)

İngilizcede ilgi zamirleri, Defining relative clauseve Non-defining relative clause olmak üzere ikiye ayrılır:
İngilizcede ilgi zamirlerini (Relative Pronouns) öğrenelim:
Who: Kişileri tanımlar. Aynı zamanda içinde bulunduğu cümlenin öznesi olur.
Whom: Kişileri tanımlar. Bugün yalnızca yazı dilinde kullanılır. Aslında dilbilgisi kuralına göre ilgi zamiri, başında bulunduğu cümlenin nesnesi oladuğunda bu şekli alması gerek. Ancak, çok resmi sayıldığından bu şekil konuşma dilinde hemen hemen hiç rastlanmaz. Onun yerine yine who kullanılır.
Which: Cansız varlıkları, hayvanları, toplulukları ve bebekleri tanımlar. Özne ve nesne şekilleri aynıdır.
Whose: Bir iyelik belirtir. İnsanlar ve İnsanlar haricinde tüm canlı ve cansız varlıklar için kullanırlır.
Why: Bir sebep niteler.
That: Hemen hemen tüm diğer ilgi zamirlerinin yerini tutabilir.

1- Defining relative clause (Tanımlama gücü olan ilgi cümleciği)

Sıfatlarla tanımlama yapmak çok kolaydır. Örneğin; Tall boy(uzun çocuk), blond girl(sarışın kız) vb. ancak
Çok hızlı koşan çocuk düştü” gibi bir cümle kurmak istersek burada bir cümlecik (clause) kurmak zorundayız ve bu cümleciği kurarken de ilgi zamirlerine(relative prouns) ihtiyacımız olacaktır.
İlgi zamirleri (relative prouns) soru kelimelerinde kullandığımız (who, whom, which, where, whose, when) gibi kelimelerdir. İngilizcede ilgi zamirleri cümlede hem özne hem de nesne konumunda bulunabilirler.
Tanımlama yapacağımız insan ya da inan dışındaki canlı canlı veya cansız varlıkların ardından bu ilgi zamirlerini koyup cümlecik oluşturduktan sonra cümlenin kalan kısmına devam edilir (ya da edilmez.)
Örneğin: Çok hızlı koşan çocuk düştü = The boy who ran fast fell down.
Örnekte görüldüğü gibi biz Çocuğu (the boy) tanımlamış olduk ve bu tanımlamayı yaparken de cümlecik kurmuş olduk. Cümlenin tamamına baktığımızda ise The boy who ran fast(kim? hızlı koşan çocuk) kısmının cümlenin öznesi olduğunu da görürsünüz. (ilgi zamirinde kullanıdığımız zaman ile asıl yüklemin zaman uyumuna da dikkat edin.)
- The passangers who were injured were taken to the hospital
(Yaralı yolcular hastaneye götürüldüler.)
(kim? Yaralı yolcular= The passangers who were injured)  

2- Non-defining relative clause (Tanımlama gücü olmayan ilgi cümleciği)

Tanımlama gücü olmayan ilgi cümlecikleri(non-defining relative clauses), bir insan ya da nesne tanımlama yapmaya gerek olmayacak şekilde neden ya da kimden bahsedildiği açık bir şekilde belli ise sadece ek bilgi vermek amacıyla tanımlamanın başında ve sonunda virgül kullanılılarak yapılır.
Mr. Brown ,who lives next door, is our doctor.
(Mr. Brown’un kim olduğu zaten biliyor, who lives next door is tümcesidir ve sadece ek bilgi sağlıyor)
The man who lives next door is our doctor.
(The man, ama hangi The man? burada ilgi cümleciğini çıkarttığımızda cümlenin anlamı bozulur.)


ÖNEMLİ: Rice, milk, flower gibi isimler genel anlamda kullanılırken, zaten herkesin bildiği kelimeler oldukları için non-defining olurlar. Yani virgül kullanılır.
- Flowers,which every person likes, need enough sunlight and water to grow.
- Milk,which is necessary for human health, contains many nutrients.
- The milk,which we drank in the morning, was very delicious.

ÖNEMLİ: Non-defining yapıda that asla kullanılmaz; yani that’den önce virgül hiçbir zaman kullanılmaz.
I never rely on Mr. Thomson, that / who works in our company.

1- DEFINING RELATIVE CLAUSE (TANIMLAMA GÜCÜ OLAN İLGİ CÜMLECİĞİ)

a) Defining persons with WHO (WHO ile Kişiyi niteleyen cümlecik)
Sıfat görevi yapan bu cümlecikler, kişilere önemli bir tanım veya kimlik getirir. Cümleciğin başında bulunan ilgi zamiri, yerini tuttuğu kelime özne durumunda ise, who; nesne durumunda ise, whomşeklini alır ancak nesne durumda who da kullanılmaktadır. who mu? yoksa whom mu? kullanmanız gerektiğini ilgi zamirinden sonra bir zamir(pronoun ) gelip gelmemesine bağlıdır. İlgi zamirinden sonra bir pronoun gelirse whom, gelmezse who şeklini alır. Örnekleri inceleyiniz:

a.1) Who in the subject position (Özne konumunda who):
-Do you know the people who / that live here?
(Burada oturan kişileri tanıyor musun?)
-The person who / that always sleeps at work makes us trouble.
(İşte sürekli uyuyan adam bize sıkıntı yaratıyor.)
-The old woman who / that was walking hard on the pavement needed help
(Kaldırımda güçlükle yürüyen kadının yardıma ihtiyacı vardı.)


a.2) Who in the object position (Nesne konumunda who):
-The man was Mr. Jones. I saw him.
The man who(m) I saw was Mr. Jones.
The man that I saw was Mr. Jones.
The man I saw was Mr. Jones.

NOT: “The man I saw was Mr. Jones.” örneğinde gördüğümüz gibi who(m)whichthat‘ten sonra ÖZNEsi olan bir cümlecik geliyorsa; ilgi zamirleri (who(m)whichthat getirilmeyebilir.)
Bu kural ancak nesne konumunda kullanıldığında geçerlidir. Yani, who(m), which, that bir öznenin yerine kullanılıyorsa mutlaka ilgi zamirini yazmak zorundayız.

-Do you know the people whom / that Bill invited
(Bill’in davet ettiği kişileri tanıyor musun?)
- I pitty the people who / that cannot read and write.
-There was someone whom / that I don’t know.
(Tanımadığım kişiler vardı.)
- I know the people who / that gave me money.
(Bana para veren kişileri tanıyorum.)
-I know the people whom / that I gave money.
(Para verdiğim kişileri tanıyorum.)
-I helped the woman who / that was walking hard on the pavement.
(Kaldırımda güçlükle yürüyen kadına yardım ettim)

b) Defining non-personal nouns with WHICH (WHICH ile kişi dışında kalan isimleri niteleme)
Tanımlama ve nitelemenin temel taşı sayılan bu cümlecikler, bir sıfatın yaptığı görevi aynen görür.
Bu tür cümleciklerin başında çeşitli ilgi zamirleri bulunur.Bunlar, niteledikleri ve aynı zamanda yerini tuttukları kelimeye göre değişir. İnsan dışında kalan tüm canlı ve cansız varlıkları nitelemek için nitelenecek ismlerden sonra which getirilir.

b.1) Which in the subject position (Özne konumunda which):
- The red book which / that belongs to me is on the shelf
(Bana ait olan kırmızı kitap rafta.)
- The car which / that is infront of the shoping mall looks excellent
(Alışveriş merkezinin önündeki araba mükemmel görünüyor.)
- The tornadoes which / that were moving though the country was very destructive.
(Ülkeyi baştan başa geçen fırtınalar çok yıkıcıydı.)

b2.) Which in the object position (Nesne konumunda which):
- I saw the tornatoes which / that were moving through the country and which were very destructive.
(Çok yıkıcı olan ve ülkeyi baştan başa geçen fırtınaları gördüm.)
- There are still towns which / that have no electricity.
(Hala elektriği olmayan kasabalar var.)


c) Defining time with WHEN (WHEN ile zaman niteleme)
Day, year, moment gibi zaman belirten kelimeleri niteleyen bu cümleciğin, duruma göre başında iki ayrı ilgi zamiri bulunur:
Bu yapılar WHEN ilgi zamiri ile kurulu olur. WHEN’in yerine WHICH ilgi zamiri de kullanılabilir.
Ayrıca, ilgi zamiri, özellikle on / in ile kullanıldığında which şekline dönüştürülür.
The day on which war was declared. (Savaşın ilan olduğu gün.)
- I still remember the day when / that I first attended the school.
(Okula ilk gittiğim günü hatırlıyorum)
- I still remember the day on which I first attended the school.
(Okula ilk gittiğim günü hatırlıyorum)
- Sunday is the only day when / that I am free.
(Pazar günü, boş olduğum tek gündür.)
- Rainy days are the days which / that I hate most.
(Yağmurlu günler en nefret ettiğim günlerdir.)


d) Defining reason with WHY (WHY ile sebep niteleyen cümlecik)
Reason kelimesinden sonra cümleciğin başında, anlam ve eyleme göre, WHY ve WHICH olmak üzere iki ayrı ilgi zamiri bulunur.
Ancak for edatı ile kullanılacaksa WHICH, for + which yapısına dönüşür.
- There are plenty of reasons why you should do it.
(Bunu yapman için birçok sebep var.)
- There are plenty of reasons for which you should do it.
(Bunu yapman için birçok sebep var.)
-There are reasons for which force me to be hard.
(Beni katı olmaya zorlayan nedenler var.)
- That is not the reason why I came.
(Gelmemin nedeni bu değil.)
- That is one of the reasons for  which I can think of.
(Aklıma gelen sebeplerden bir tanesi bu.)


e) The genetive form with WHOSE (WHOSE ile iyelik şekli)
İyelik kurallarına göre, iyelik cümleciğinin başında ilgi zamiri, yerini tuttuğu ve nitelediği kelimeye göre iki ayrı şekil alır.
İlgi zamiri, kişilere ait bir varlığa işaret ettiğinde WHOSE şeklinde:
Children who parents are dead. (Anne ve babaları ölü olan çocuklar.)
bir cansıza veya eşyaya işaret ettiğinde OF WHICH şekline dönüşür.
A drug of which I have forgotton. (adını unuttuğum bir ilaç)
*Ancak, of which şekli çok biçimsel sayıldığından, bugün belirli ve zorunlu durumlar dışında çok nadir kullanılır. Bunu yerine hem konuşma hem de yazı dilinde whose tercih edilir.
- A man whose name will never be forgotton.
(adı unutulmayacak bir ada.)
- An old woman whose children are married.
(Çocukları evli olan yaşlı bir kadın.)
-  A country whose population is over 1 billion.
(Nüfusu 1 milyarın üstünde olan bir ülke.)


f) Use of THAT (THAT’le kurulu şekil)
That, hem kişilerin, hem de hayvan ve eşyaların yerini tutan çok önemli bir ilig zamiridir. Aynı zamanda, cümlede ayrı cinsten nitelenen isimler bulunduğunda zorunlu olarak kullanılabilen tek zamir şeklidir.
That ile ilgili başka özellik de şudur: that bir edat ile birlikte kullanıldığında edat ancak cümlenin sonunda gelebilir.
Hemen hemen tüm diğer ilgi zamirlerinin yerini tutabilen bu ilgi zamiri, aşağıdaki hallerde kullanılır:
1) First, last, second gibi sıra sayılardan sonra.
- You are the first that runs faster than I do.
(Benden daha hızlı koşan ilk kişi sensin)
2) Üstünlük veya en üstünlük derecelerinde.
- The best book that I have read.
(Okuduğum en iyi kitap.)
3) It is ile başlayan ifadelerde.
- It is his courage that saved us.
(Bizi kurtaran cesaretidir.)
4) Cümlede biri hayvan veya eşya, diğeri kişi, iki ayrı ayrı ilgi zamiri alan isimler bulunduğunda.
- The men and the beasts that live there.
(Orada yaşayan insan ve hayvanlar.)
5) All, any, only, much, little, few, everything, one, nothing ve özellikle all gibi kelimelerden sonra.
- The little that I had with me.
(Yanımda olan az miktar.)


g) The formal prepositional form (Resmi dile ait edatlı şekil)
Cümlede bazen ilgi zamiriyle yerini tuttuğu kelime arasında ilişkiyi belirten bir edat bulunur. Bu edat, resmi dilde ilgi zamirinin hemen önünde bulunduğu halde normal konuşma dilinde cümlenin sonunda yer alır.
Örnek yapıyı inceleyelim:
She is the woman. I told you about her.
- She is the woman about whom I told you. (Çok resmi durumlarda edat(preposition) sıfat cümleciğinin(ilgi zamirinin) başında gelir.)
- She is the woman whom I told you about.
- She is the woman that I told you about.
- She is the woman - I told you about.
NOT: Şayet preposition  sıfat cümleciğinin başında kullanılırsa, ilgi zamiri sadece WHOM ya da WHICH olmalıdır. Bu durumda başka hiçbir ilgi zamiri kullanılmaz.
Ayrıca tekrarlamakta fayda var; “f) Use of THAT (THAT’le kurulu şekil)” kısmında belirtildiği gibithat, bir edat(preposition) ile birlikte kullanıldığında edat(preposition) ancak cümlenin sonunda gelebilir.
Örnek: “She is the woman that I told you about.

2- NON-DEFINING RELATIVE CLAUSE (TANIMLAMA GÜCÜ OLMAYAN İLGİ CÜMLECİĞİ)

Bu tip cümlecikler, diğerlerinin aksine cümleye tanım veya kimlik bakımından hiç bir bilgi katmazlar. Niteleme gücü olmayan bu cümleciklerin görevi, zaten belli olan isim hakkında ek bilgi vermektir. Bu tür ilgi cümlecikleri kullanılmasa bile temel cümlenin anlamı bozulmaz.
***Non-defining relative clause mutlaka iki virgül arasında kullanılmalıdır.
Kıyaslama yapalım (İlgi cümleciklerinin altı çizilmiştir.)

1. My brother who lives in Ankara is a journalist.
(Ankara’da yaşayan  erkek kardeşim gazetecidir.)
Yukarıdaki cümlede konuşmacının birden fazla erkek kardeşi olduğu, gazeteci olanın ise Ankara’da yaşayan kardeşi olduğu belirtiliyor. Burada ilgi cümleciği anlam bütünlüğü için gereklidir.
2. My brother, who lives in Ankra ,is a journalist.

(Erkek kardeşim, ki Ankara’da yaşıyor, gazetecidir.)
Yukarıdaki cümlede konuşmacının tek bir erkek kardeşi vardır. Sözünü ettiği kardeşinin kim olduğu zaten bilinmektedir. Onun Ankara’da yaşadığının belirtilmesi ise bir ek bilgidir. Bu yüzden virgüller arasında kullanışır. Cümleden çıkarılırsa da genel anlam bozulmaz.

a) Non-defining Clauses In Subject Position
(Özne görevinde tanımlama gücü olmayan ilgi cümleciği)
Tanımlayıcı olmayan ilgi cümlecikleri özne görevi gördüklerinde insanlar için who, insanlar dışındaki tüm canlı ve cansız varlıklar için which kullanılır.
- Professor Joseph, who was teaching literature, is a retired teacher.
(Profesör Joseph, ki o edebiyat öğretiyordu, emekli bir öğretmendir.)
- The moon, which appears in my ancient drawings, was an important symbol.
(Ay, ki pek çok eski çizimlerde görünür, önemli bir semboldü.)
*the moon, the sun, the world gibi başka emsali olmayıp tek olan isimler zaten bilindikleri için onlar hakkında ek bilgi veren ilgi cümlecikleri her zaman iki virgül arasında bulunurlar.

b) Non-defining Clauses In Object Position
(Nesne görevinde tanımlama gücü olmayan ilgi cümleciği)
Tanımlayıcı olmayan ilgi cümlecikleri nesne görevi gördüklerinde insanlar için who ya da whom, insanlar dışındaki tüm canlı ve cansız varlıklar için which kullanılır.
- Mrs. Brown, whom I met yesterday, was my teacher.
(Bayan Brown, ki onunla dün karşılaştım, benim öğretmenimdi.)
- Your friend Thomson, whom I talked to yesterday, is a very ingelligent boy.
(Benim dün konuştuğum arkaşın Thomson çok zeki bir çocuktur.)

Reduction of Relative Clauses

1. Aktif Yapılar (Active Structure)
a) Aktive yapılarda who, which, that ve yardımcı filler (am, is, have, was gibi) atılır. Fill gerund (verb+ing) halinde kalır. Anlamda hiçbir değişiklik olmaz.
-Students who want to join the club must apply to the English teacher.
-Students who want wanting to join the club must apply to the English teacher.
-Do you know the man who is talking on the TV?
-Do you know the man who is talking on the TV?
-The car struck the people who were waiting at the bus stop.
-The car struck the people who were waiting at the bus stop.

b) Geçmiş zaman (Simple Past) olarak çekimlenen fiiller de gerund (verb+ing) olurlar.
-The students who came to class late missed the quiz.
-The students who came coming to class late missed the quiz.
-I passed the exam, which made all my family happy.
-I passed the exam, which made making all my family happy.

c) Passive voice yapılarda who, which, that ve yardımcı filler (am, is, have,was gibi) atılır. Fill verb 3 halinde kalır. Anlamda hiçbir değişiklik olmaz.
-The car which was used in the bank robbery has been found by the police .
-The car which was used in the bank robbery has been found by the police .
-Students who are punished are generally boys .
-Students who are punished are generally boys .
-The method that has been used in the project was excellent.
-The method that has been used in the project was excellent.
-It is unsafe to enter a building which was damaged by the earthquake.
-It is unsafe to enter a building which was damaged by the earthquake.

d) Passive + Süreklilik (Passive + Continuous Tense)
-The song which is being played now is my favorite one .
-The song which is being played now is my favorite one .
-The patient who is being operated on is very ill.
-The patient who is being operated on is very ill.

e)  Zaman (Tense) Farkı (a Perfect Participal)
Relative clause yapısının fiili ile ana fiil arasındaki zaman farkı varsa
active eylemler için;
[having + verb3]
passive eylemler için;
[having been + verb3]
kullanılabilir.
-The students who failed the Math 101 course have to take it again next term .
Ana fiil : has to take (present)
Relative C. Filli : failed (S.past)
Zaman farkını belirtmek için şu şekilde yapılır:
-The students having failed the Math 101 course have to take it again next term.
-Murat, who had been fired, looked for another job for five months.
-Murat, having been fired, looked for another job for five months.
 


comment YORUMLAR

Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

Bu makaleye 1 yorum yapıldı.
category 06-03-2018
Hamit

Teşekkür ederim selam saygılar
new YORUM YAZ


HAKKIMDA

info hepingilizce.com, 2014 yılı başında yayına girmiş olup, sizlerden gelen destek ile de her geçen gün daha da gelişmektedir.
Tek başıma hazırlamış olduğum bu İngilizce eğitim sitesi; tüm seviyeden onlarca üniteden oluşup, dersler en temel İngilizce konularından başlayarak, ileri seviyeye kadar olan İngilizce konuların hemen hemen hepsini kapsamaktadır. İngilizce konuların anlatımlarını sadece ve sadece ben yapmaktayım. Yani İngilizce ders ve konu anlatımları tamamen özgündür.İnternet ortamında İngilizce eğitim içerikleri sağlayan web sitelerinin neredeyse %90'ı, içeriklerini birbirlerinden ÇALARAK yayınlamaktadırlar. Başka sitelerdeki içerikler bu sitede asla barındırılmaz.
İngilizce Dersler, öğrenenlerin sıfırdan başlayacağı şekilde hazırlanmış olup İngilizceyi hiç bilmeyen biri bile kendi başına oturup kolayca İngilizce konularını anlayıp pekiştirebilir.

Devamı »

İLETİŞİM

iletişim Taleplerinizi iletişim formu aracılığıyla direkt olarak bana iletebilirsiniz.
İletilerinize cevap verebilmem için mutlaka gerçeli bir e-posta adresi girin. Gönderdiğiniz iletiler en kısa sürede cevaplanacaktır. Girdiğiniz bilgiler asla üçüncü taraflarla paylaşılmaz. İletilerinizi iletişim formu aracılığı ile direkt olarak iletebileceğiniz gibi, kendi e-posta sunucunuzu kullanarak da mail adresime iletebilirsiniz.

İletişim Formu »
© 2020 - hepingilizce.com | Tüm hakları saklıdır.